ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ รอบการประเมินครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
30 ก.ย. 2562
22 หลักเกณฑ์จำนวนครั้ง และจำนวนวันที่ลาหรือมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ก.ย. 2562
23 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
14 ก.ย. 2562
24 ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
280
26 ก.ค. 2562
25 ไปราชการได้อะไรบ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
20 เม.ย. 2562
26 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายห้น้าที่กองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
29 มี.ค. 2562
27 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
279
01 มี.ค. 2562
28 คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา ดาวน์โหลดเอกสาร
262
15 ม.ค. 2562
29 การย้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
263
07 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3