ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ละทิ้งหน้าที่ราชการกับทอดทิ้งหน้าที่ราชการต่างกันอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 ก.ค. 2564
2 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 เม.ย. 2564
3 การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนแตกต่างกันอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
124
04 ม.ค. 2564
4 แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 พ.ย. 2563
5 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 ต.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 ก.ย. 2563
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ค. 2563
8 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.ค. 2563
9 คำสั่งแบ่งงานและการมอบหมายห้น้าที่สำนักงานปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ก.ค. 2563
10 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3