ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
08 พ.ค. 2563
62 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
20 เม.ย. 2563
63 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.ลานสกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
10 มี.ค. 2563
64 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบัญญัติ อบต.ลานสกา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
10 มี.ค. 2563
65 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
25 ก.พ. 2563
66 รายงานผลการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และทบทวนแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
146
24 ก.พ. 2563
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
410
21 ก.พ. 2563
68 รายงานการประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และทบทวน แก้ไข ปรังปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
145
21 ก.พ. 2563
69 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
342
18 ก.พ. 2563
70 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
14 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26