ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 14 ธันวาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
21 ธ.ค. 2563
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
320
17 ธ.ค. 2563
43 ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
351
14 ธ.ค. 2563
44 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสาสมัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
27 พ.ย. 2563
45 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
27 พ.ย. 2563
46 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
27 พ.ย. 2563
47 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 พ.ย. 2563
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
330
20 ต.ค. 2563
49 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 29 กันยายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
07 ต.ค. 2563
50 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
313
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26