ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสาสมัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
27 พ.ย. 2563
32 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.ลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 พ.ย. 2563
33 ประกาศสภา อบต.ลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 พ.ย. 2563
34 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 พ.ย. 2563
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
227
20 ต.ค. 2563
36 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 29 กันยายน2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
07 ต.ค. 2563
37 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
207
29 ก.ย. 2563
38 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 26 สิงหาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ก.ย. 2563
39 รายการประชุมสภา อบต.ลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่่ 14 สิงหาคม2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
19 ส.ค. 2563
40 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและกำจัดของเสียอันตรายในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
207
13 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25