ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศอบต.ลานสกา เรื่อง ปิดที่ทำกาารองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา(เป็นการชั่วคราว) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
04 ส.ค. 2564
22 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
15 มิ.ย. 2564
23 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
19 พ.ค. 2564
24 ประกาศใช้พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
03 พ.ค. 2564
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
95
12 เม.ย. 2564
26 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 เม.ย. 2564
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่1) ของ อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
317
25 มี.ค. 2564
28 โครงการรณรงค์ป้องกันปละควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
22 มี.ค. 2564
29 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
297
08 มี.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
322
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26