ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
19 พ.ค. 2564
12 ประกาศใช้พัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 พ.ค. 2564
13 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
186
01 เม.ย. 2564
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปี 2564(เพิ่มเติม ฉบับที่1) ของ อบต.ลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
211
25 มี.ค. 2564
15 โครงการรณรงค์ป้องกันปละควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 มี.ค. 2564
16 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
08 มี.ค. 2564
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
217
19 ก.พ. 2564
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ก.พ. 2564
19 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 ก.พ. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
210
10 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25