ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
28 ม.ค. 2562
112 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
14 ธ.ค. 2561
113 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
321
14 ธ.ค. 2561
114 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ดาวน์โหลดเอกสาร
298
13 ธ.ค. 2561
115 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
319
07 ธ.ค. 2561
116 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรียกประชุม สมัยสาสมัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
26 พ.ย. 2561
117 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
322
13 พ.ย. 2561
118 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
02 พ.ย. 2561
119 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 ต.ค. 2561
120 รายงานผลการดำเนินตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติชอบของ อบต.ลานสกา ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
12 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26