ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
30 พ.ค. 2562
102 ประกาศอำเภอลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 พ.ค. 2562
103 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อดำเนนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
329
17 พ.ค. 2562
104 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
325
15 พ.ค. 2562
105 ประกาศอำภอลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 พ.ค. 2562
106 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 เม.ย. 2562
107 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 มี.ค. 2562
108 ประกาศอำเภอลานสกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
18 มี.ค. 2562
109 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
14 ก.พ. 2562
110 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา สมัยสามัญ สมัยที่ื 4 ประจำปี 25661 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
14 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26